آسیب عصب رادیال و درمان آن با فیزیوتراپی

آسیب عصب رادیال و درمان آن با فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی
آسیب عصب رادیال و درمان آن با فیزیوتراپی عصب رادیال یکی از اصلی ترین رشته های عصبی در بدن است که عملکرد حسی و حرکتی دست ها را در اختیار دارد. در واقع، عصب رادیال شعاعی حرکات مچ دست، انگشتان، بازو و دست را کنترل می کند. همچنین، در هنگام ایجاد درد و یا لمس جسم با دمای متفاوت با بدن، سیگنال هایی از طریق این رشته عصبی به مغز ارسال می گردد. در اصل، عصب رادیال بخشی از اعصاب محیطی سیستم عصبی است که از پشت بازو و زیر بغل به سمت دست راه یافته است. عملکرد دست، بازو، مچ و انگشتان دست در اثر آسیب عصب رادیال مختل می شود. از سوی دیگر با توجه به عملکرد حسی این اعصاب، آسیب عصب رادیال، ارسال سیگنال های لازم به…
Read More