علت تاندونیت کشکک یا زانوی پرش چیست

علت تاندونیت کشکک یا زانوی پرش چیست

مقالات فیزیوتراپی
درمان زانوی پرش در فیزیوتراپی ایرانیان که به عنوان تاندونیت کشکک نیز شناخته می شود، آسیب تاندون کشکک است. تاندون کشکک بافت طناب مانندی است که کشکک زانو را به استخوان ساق پا (درشت نی ) می پیوندد. این آسیب وضعیتی است که با التهاب تاندون کشکک شما مشخص می شود. زانوی پرش ، زانوی جامپر، تاندون شما را ضعیف می کند و در صورت عدم درمان می تواند منجر به پارگی تاندون شما شود. چه افرادی به زانوی پرش مبتلا میشوند؟ زانو جامپر یکی از شایع ترین تاندونوپاتی هایی است که ورزشکاران با اسکلت های بالغ را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری در 20 درصد از ورزشکاران پرشی رخ می دهد. با توجه به تاندونوپاتی دو طرفه (هر دو طرف)، مردان و زنان به یک اندازه تحت…
Read More